Om OSS


OM FÖRSKOLAN
Förskolan Vresboken i Torna Hällestad Ekonomisk Förening har funnits sedan hösten 2000.
Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas intressen genom att driva en föräldrakooperativ förskola för medlemmarnas barn. Vi är medlem i kooperationens förhandlingsorganisation, KFO. 
Föreningen får bidrag från Lunds kommun och därutöver tillkommer en barnomsorgsavgift från medlemmarna som överensstämmer med kommunens taxa.

Medlemskap
Medlem blir du om ditt barn fått plats i föreningens förskoleverksamhet. Du måste även ha godkänt och ställt dig bakom föreningens stadgar och beslut för att bidra till förverkligande av föreningens ändamål. 
Alla vårdnadshavare måste vara medlemmar i föreningen.

Fullvärdig medlem i föreningen blir du då denna beslutat om medlemskap samt att du betalat in insatsen f.n 1000kr. Beloppet återbetalas den dag ditt barn lämnar förskolan och du upphör vara medlem i föreningen. 
Varje medlemsfamilj har en rösträtt, oavsett antalet barn i verksamheten. Ordinarie föreningsstämma äger rum en gång om året under tredje kvartalet. 

Arbetsgång
Föreningens arbete är organiserat så att alla medlemmar ska ha inflytande över besluten. Varje medlemsfamilj bidrar med en person som arbetar i styrelsen eller i någon av arbetsgrupperna: personal-
gruppen, lokalgruppen, medlemsgruppen och trivselgruppen.
Alla ärenden av vikt för föreningen diskuteras och beslutas om på medlemsmötena.
Vid dessa möten deltar även personalen. Styrelsemöten hålls vid behov och styrelsen hanterar framför allt löpande administrativa ärenden.

 

Käket då?
På förskolan tycker vi det är viktigt att våra barn får bra mat som förser dem med alla viktiga näringsämnen de behöver för att orka med dagen och veckorna.
All mat tillagas i vårt egna kök av vår egna personal.
Vi försöker prioritera livsmedel som så långt det är möjligt är ekologiska och närodlade. Vi erbjuder vegetarisk kost till alla barnen minst en gång/vecka. Vi lagar även mat ute över öppen eld en gång i veckan, då blir det oftast något enklare matanrättning som tillagas.
Vi tar naturligtvis hänsyn till allergier.
 Vår kökschef utbildar sig också kontinuerligt inom matlagningsvärlden med inriktning på barn och kost.